Webináře

ODBORNÉ WEBINÁŘE

Jsou určeny všem studentům či absolventům psychologie písma IPP/ČGK. Umožňují prohloubit psychologicko – grafologické myšlení a rozvíjet se ve schopnostech citlivého zachycení znaků a jejich validní a přesné interpretace. Praxe ukazuje, že čím více máme při práci s rukopisem k dispozici psychologických přístupů a systémů, tím hlubšího porozumění osobnosti pisatele jsme schopni dosáhnout a nabízet tak klientům skutečně kvalitní poradenské služby.

Webináře mají „plovoucí“ datum konání, což znamená:

 • máte-li o téma semináře zájem, pošlete přihlašovací e-mail lektorce Světle Francové (svetlafrancova@seznam.cz), do předmětu e-mailu napište název vybraného  webináře
 • jakmile bude naplněna minimální kapacita webináře, domluvíme s přihlášenými zájemci vhodný termín
 • obvykle se webináře konají v sobotu od 8:30 do 15:15 s polední pauzou 12:00 – 13:00, ale je možné se dohodnout i na dvou večerech ve všední den

Jak webináře porobíhají?

Webináře (semináře na internetu) se konají na platformě Zoom.us. K jejich sledování nemusíte mít žádné zvláštní vybavení, stačí jen připojení na internet pomocí počítače s kamerou. Jakmile vybereme s přihlášenými účastníky vhodné datum, přijde vám na e-mail pozvánka. Na tu stačí v den konání  v zahajovacím čase kliknout a odkaz vás zavede do „čekárny“, kde jen chvilku počkáte a lektorka postupně pozve do „učebny“ všechny přihlášené. A pak už můžete v pohodlí svého domova sledovat výuku a také se jí aktivně účastnit – klást dotazy, zastavovat výklad (bude-li Vás něco zajímat podrobněji) či vstupovat do výuky inspirativními nápady. 🙂 V tomto ohledu se běžná prezenční výuka od webináře nijak neliší. Zkušenosti z dosavadní výuky na Zoomu jsou překvapivě dobré, po počátečních rozpacích většinou všichni rychle zapomeneme, že na nás míří kamera a můžeme se radovat ze setkání, která by se bez nových technologií možná ani neuskutečnila.

Ceny za webináře:

 • 950,- Kč při minimálním počtu účastníků (4 přihlášení) nebo
 • 850,- Kč při počtu 5 až 6 účastníků
 • 750,- Kč při počtu více než 7 účastníků
 • studenti, kteří v letošním školním roce absolvovali již jeden seminář (Personalistika nebo Riemann) mají cenu 850,- Kč, pokud absolvovali oba semináře, mají cenu 750,-

Témata webinářů:

PSYCHOLOGIE III. stupně fixace

 • vývoj,  kapacita a směřování osobnosti v humanistické psychologii
 • 7 fází vývoje osobnosti v přístupu C. Rogerse
 • růstové potřeby a sebeaktualizace A. Maslowa
 • koncept Resilience v současné psychologii – vlastnost, soubor faktorů, adaptační proces
 • energetická matrice osobnosti – bazální diagnostický vhled do osobnosti
 • metakognice aneb vnitřní pozorovatel (dle W. Blooma)
 • nové, dosud nepoužívané ukázky z pohledu  rytmu a jeho narušení
 • 5 hodinových bloků výuky, písemné materiály: 26 ukázek rukopisů, odborné texty

RYCHLÁ ORIENTACE V RUKOPISE pro TROJICE

 • pro všechny, kteří buď začínají se samostatnou analýzou rukopisů anebo potřebují oživit způsob práce s rukopisy po delší přestávce od absolvování základní části studia
 • pro zájemce, kteří chtějí nabýt větší jistoty při vyvozování základních charakteristik osobnosti a vystižení dynamického jádra osobnosti
 • příležitost vyzkoušet si práci v supervizi, kdy ke svému grafologickému rozboru získají účastníci zpětnou vazbu v bezpečném prostředí bez kritizování a posuzování tentýž den – v rámci webináře
 • rychlá orientace v osobnosti – shrnutí obecných principů práce s komplexními dojmovými znaky – analýza ukázkového rukopisu
 • samostatná práce – individuální rozbor vybraného rukopisu – popis KDZ a jejich interpretace
 • diskuze v supervizní skupině 3 studentů nad vypracovaným rozborem
 • 2 dopolední 90 min. bloky + 3 odpolední 45 min. bloky + závěr (20 min.)
 • 8:30 – 10:00 zakázka, ukázkový rozbor rukopisu
 • 10:15 – 11:45 samostatná práce účastníků
 • 11:45 – 12:45 polední přestávka pro účastníky (lektorka připravuje zpětnou vazbu ke studentským rozborům)
 • 12:45 – 13:30 zpětná vazba 1. práce, 13:35 – 14:20 zpětná vazba 2. práce, 14:25 – 15:10 zpětná vazba 3. práce
 • 15:10 – 15:30 závěr, shrnutí, dotazy
 • vzhledem k omezenému počtu účastníků se na tento webinář nevztahují slevy, cena je 950,- Kč/účastníka

GRAFOLOGICKÝ PORTRÉT a INDIVIDUÁLNOST OSOBNOSTI

 • pro všechny, kteří chtějí porozumět základním principům, které je třeba dodržovat při psaní závěrečné zprávy pro klienta; tyto zásady jsou zpravidla pro laika nepostřehnutelné, ale chybí-li, stává se posudek sterilní, plochý, pro klienta méně užitečný, někdy i ohrožující
 • co a jak sdělovat: informace zaměřená na „problém klienta“ vs. porozumění vnitřnímu světu klienta
 • poradenský přístup – orientace dle zakázky klienta
 • rozbor rukopisu skutečných dvou zakázek – s důrazem na:· způsob prožívání – ústřední vztah mezi sebepojetím a zážitkem (Rogers), poměr mezi nedostatkovými a růstovými potřebami (Maslow), porozumění výrazu písma jako neverbálnímu komunikačnímu projevu (sebeprojev, výzva a vztah Schulze von Thuna), rozvinutí výchozí charakteristiky do struktury osobnosti, postoj vůči klientovi – nezbytné podmínky pro vytváření portrétu
 • závěrečný posudek – pro účastníky k dispozici v písemné formě – analýza, dotazy, diskuze

PSYCHOLOGICKÉ TYPY KAREN HORNEYOVÉ

 • pojetí osobnosti založené na striktním rozlišování toho zdravých a nekonstruktivních procesů
 • neuróza versus zdravý růst – psychologické znaky obou procesů
 • psychologické typy – různé způsoby řešení vnitřního konfliktu: typ expanzivní, sebezapírající, rezignovaný
 • portréty jednotlivých typů a podtypů, jejich zrcadlení ve výrazu písma
 • stádia neurotického vývoje, neurotické nároky, tyranie vnitřních diktátů, sebenenávist, sebepohrdání
 • odcizení od pravého já
 • neurotické poruchy v práci a mezilidských vztazích
 • zdroj přirozeného růstu a seberealizace
 • 5 hodinových bloků výuky, písemné materiály, ukázky rukopisů

PSYCHOLOGICKÉ TYPY FRITZE RIEMANNA

 • Riemannova psychodynamická typologie – prakticky využitelný způsob, jak v grafologické praxi rozvíjet psychologické myšlení a prohlubovat porozumění vnitřní dynamice a motivaci výrazných typů osobnosti
 • vyváženost jako výraz dynamické rovnováhy a jednotnosti psychiky
 • 4 základní formy životního směřování, požadavků, potřeb osobnosti a jejich rovnovážný stav
 • typ schizoidní, depresivní, nutkavé a hysterické osobnosti
 • portrét jednotlivých typů v lásce, agresi, ve vývoji, v perspektivách osobnosti a jeho zrcadlení ve výrazu a v rukopisu – ukázky rukopisů k jednotlivým typům
 • 5 hodinových bloků výuky, písemné materiály, ukázky rukopisů, v ceně semináře společná konzultace cca týden po webináři – zpětná vazba k zadanému úkolu (výběr Riemannových typů z ukázek rukopisů základní výuky)

ROZHOVOR S KLIENTEM

 •  pro všechny, kteří za sebou nemají specializovaný výcvik a cítí potřebu získat podstatné informace týkající se profesionálního rozhovoru s klientem v grafologické praxi
 • jak sjednat zakázku, základní náležitosti různých forem grafologického rozboru (poradenský rozhovor nebo písemný posudek), jejich přednosti i nevýhody
 • zásadní rozdíly mezi běžnou komunikací a poradenským přístupem
 • způsob vedení rozhovoru s klientem
 • kvalita vztahu mezi pomáhajícím a klientem
 • techniky aktivního naslouchání
 • nenásilná komunikace dle Rosenberga
 • komunikace dle Schulze von Thuna
 • praktické ukázky a nácviky uvedených technik
 • 5 hodinových bloků výuky, písemné materiály