Studium

Třístupňové studium

I. Základní studium – SEBEPOZNÁNÍ A VZTAHY

 • Celkový rozsah: 3 výukové moduly A, B, C rozložené do 1 školního roku, každý modul má 5 výukových dní, celkem 100 vyučovacích hodin
 • Výuka probíhá kombinovanou formou:  prezenční (živá) on-line výuka je doplněna videorozbory a videopřednáškami
 • Prezenční  on-line výuka probíhá o sobotách v době od 8:30 do 12:00 h, t.j. 3 výukové bloky v každém výukovém dni, výukový blok trvá 60 min.
 • Učíme na platformě Zoom formou videomeetingu – tj. výuky ve virtuální třídě; ke vstupu není potřebné žádné speciální vybavení, stačí připojení k internetu.
 • Podstatnou součástí výuky jsou i písemné materiály zpracované pro studenty: rozbory rukopisů, odborné prezentace – výklad důležitých témat (výklad znaků – terminologie, struktura osobnosti, různé typologie a psychologické přístupy aj.)
 • Ke každému výukovému dni náleží 3 výukové bloky prezenční on-line výuky2 bloky videorozborů či videopřednášek (které si studenti pouští ve svém volném čase v době mezi výukovými dny); celkově tedy prezenční on-line výukou proběhne v každém modulu 15 bloků a pomocí videonahrávek 10 bloků
 • Kombinací rozmanitých didaktických metod tak vytváříme prostor pro velmi intenzivní studium pro zájemce, kteří uvažují o profesionálním využití psychologie písma (součástí studia je pak i samostudium: četba doporučené literatury, domácí zpracovávání cvičných rozborů)
 • Studenti, kteří jsou ke studiu motivováni spíše sebepoznáním a porozuměním v běžných mezilidských vztazích, si mohou intenzitu studia řídit sami podle svých potřeb a možností ve volnějším tempu
 • Noví studenti mohou do výuky přistupovat vždy na začátku nového modulu. Každý modul je celek sám o sobě a má své klíčové psychologické téma, pomocí kterého studenti porozumí interpretaci znaků písma. Postupně si tak vytvářejí mentální mapy, které se s každým dalším modulem více prokreslují. Systém grafologických znaků v písmu vždy v každém modulu probíráme z jiného úhlu pohledu, opakování tak umožní pochopení vzájemných vztahů a souvislostí.
 • Zahájení výuky: modul A začíná v září, modul B v lednu, modul C v dubnu
 • Po absolvování všech 3 modulů získá účastník Osvědčení o absolvování základní úrovně studia s rozpisem hodin a s probíranými tématy. Osvědčení vydáváme na základě 80% osobní účasti na výuce, vyšší absenci je nutné nahradit (za každé 3 chybějící výukové bloky 1 individuální konzultaci).
 • Termínypřihláška ke studiu
 • Cena

Studijní plán – co vše se naučíte

 • Psychologický přístup k rukopisu: psychologická témata jsou rozvržena do všech tří modulů Základního studia. Každý modul má své hlavní téma, které je probíráno zároveň s jeho aplikací na konkrétní rukopisy. Tento způsob výuky usnadňuje studentům více porozumět pisatelově osobnosti.
  • modul A: ČLOVĚK a jeho POTENCIÁL – humanistická psychologie: Způsob bytí C. Rogerse, Teorie potřeb A. Maslowa, Focusing E. Gendlina, Komunikační typy V. Satirové, Psychická vlastnost jako nehodnotící charakteristika osobnosti
  • modul B: ČLOVĚK a jeho HLUBINA – analytická psychologie: Pojetí a vývoj osobnosti podle C. G. Junga, Falešné já A. Millerové, Lidský růst dle K. Horneyové, Catellovo pojetí pramenné a povrchové vlastnosti, Stresové kontinuum dle Kelemana
  • modul C: PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI – oblasti struktury osobnosti: Vitalita, odolnost a řízení energie, typologie osobnosti – Eysenckova temperamentová, Kretschmerova konstituční typologie, emocionalita a emoční inteligence, vlastnosti myšlení, vlastnosti vůle, sociabilita – vztahy k okolí, sebepojetí – vztah k sobě, doplňující kresebné testy – kresba stromu a kresba postav
 • Grafologický přístup k rukopisu: témata jsou rozvržena do všech tří modulů Základního studia. Každý modul má své hlavní téma, které je procvičováno na cvičných analýzách rukopisů, celkem pracujeme v základním studiu se 70 různými rukopisy. Tento způsob výuky umožňuje propojovat různé úrovně znaků písma.
  • modul A: Celostní přístup k rukopisu
   • Hlavní principy psychologického porozumění výrazu
   • Výraz uchopený celostními grafologickými znaky (dojem z písmového obrazu, pohyb, forma, fixace, rytmus, individuálnost, harmoničnost)
   • Grafologická úskalí a „nástrahy“ a jak s nimi pracovat
   • Limity a možnosti psychologie písma
   • Praktické využití grafologických rozborů
   • Cvičné analýzy rukopisů – práce se 42 ukázkami rukopisů
  • modul B: Analytický přístup k rukopisu
   • První náčrt osobnosti – dynamická esence pramenných vlastností osobnosti
   • Dílčí grafologické znaky měřitelné a popsatelné (velikost, sklon, tlak, vázání atd.)
   • Vztah mezi celostními a dílčími znaky v písmu
   • Jak vyvozovat významy znaků
   • Výrazové a symbolické pojetí rukopisu
   • Výrazové a významové nuance dílčích znaků v kontextu rukopisu
   • Jóga pozornosti
   • Cvičné analýzy – prohlubování analýz z modulu A + práce se 14 novými ukázkami
  • modul C: Zážitkově-poznávací přístup k rukopisu
   • Rozvíjení a kultivace vnímavosti k výrazu
   • Barevná grafologie, přístup Grafoarte® – tvůrčí práce s rukopisem
   • Cvičení na propojování prožitků s intelektuálním poznáním
   • Psychologický kontakt s rukopisem – vcítění a vmyšlení se do písma
   • Ukázka poradenského psychografologického portrétu osobnosti
   • Ukázka personalistického posudku
   • Sebezkušenostní cvičení
   • Cvičné analýzy rukopisů – prohlubování analýz z předchozích modulů + práce se 14 novými ukázkami
 • Praktický přístup k rukopisu – grafologická praxe
  • Četná grafologická cvičení rozborů rukopisů
  • Rozbory skutečných zakázek z praxe (personalistika, osobní poradenství, historie)
  • Konkrétní ukázky grafologických portrétů osobnosti

II. Navazující studium – ATELIÉR – cyklus kazuistických seminářů

 • Celkový rozsah: 3 výukové moduly A, B, C rozložené do 1 školního roku, každý modul má 5 výukových dní, celkem 100 vyučovacích hodin
 • Výuka probíhá kombinovanou formou:  prezenční (živá) on-line výuka je doplněna videorozbory 
 • Prezenční  on-line výuka probíhá o sobotách v době od 8:30 do 12:00 h, t.j. 3 výukové bloky v každém výukovém dni, výukový blok trvá 60 min.
 • Učíme na platformě Zoom formou videomeetingu – tj. výuky ve virtuální třídě; ke vstupu není potřebné žádné speciální vybavení, stačí připojení k internetu.
 • K většině rozborů jsou k dispozici i písemné materiály zpracované pro studenty: výklad KDZ, popis struktury osobnosti, závěrečný posudek – dle zakázky
 • Součástí výuky je i nácvik sebereflexe, která je nezbytnou součástí postupu při rozboru. Využíváme technik relaxace, mindfulness/všímavosti, vizualizace, řízené imaginace.
 • Ke každému výukovému dni náleží 3 výukové bloky prezenční on-line výuky2 bloky videorozborů, které si studenti pouští ve svém volném čase v době mezi výukovými dny; celkově tedy prezenční on-line výukou proběhne v každém modulu 15 bloků a pomocí videonahrávek 10 bloků
 • Každý modul je samostatným celkem, studenti se mohou hlásit ke studiu v jednotlivých modulech podle svých časových možností
 • Zahájení výuky: modul A začíná v září, modul B v lednu, modul C v dubnu
 • Po absolvování všech 3 modulů získá účastník Osvědčení o absolvování navazující úrovně studia s rozpisem hodin a počtem zpracovaných kazuistik. Osvědčení vydáváme na základě 80% osobní účasti na výuce, vyšší absenci je nutné nahradit (za každé 3 chybějící výukové bloky 1 individuální konzultaci).
 • Lektorka: Světla Francová
 • Termínypřihláška ke studiu
 • Cena

Navazující studium je určeno

 • Absolventům základního studia, kteří se chtějí psychologii písma dále věnovat, prohlubovat své znalosti a dovednosti, nebo se profesionalizovat.
 • Studentům, kteří mají základní studium delší čas za sebou, a rádi by si psychologii písma znovu „oživili“ a udržovali si „grafologickou kondici

Obsah studia

 • Pracujeme se skutečnými zakázkami z poradenské a personalistické praxe. Jednotlivými kazuistikami Vás provedeme od začátku až do konce. Důkladně spolu projdeme všemi etapami práce s písmem. Procvičíme celostní a dílčí grafologické znaky. Získáme další zkušenosti, jak vytvářet portrét pisatelovy osobnosti. K prostudování a podrobné analýze budou závěrečné portréty/personalistické posudky. A v neposlední řadě se těšíme na příjemné chvíle ve skupině, kterou spojuje společný zájem o rozmanitá tajemství lidských duší

Součástí výuky v Ateliéru jsou nově i důležitá téma, která rozšiřují možnosti práce s rukopisem. Absolventi Základního studia i Ateliéru z minulých let se mohou hlásit na vybraná témata, která jsou prezentována ve formě jednodenních odborných seminářů:

RIEMANNOVA TYPOLOGIE        

Prakticky využitelný způsob, jak rozvíjet psychologické myšlení a prohlubovat porozumění vnitřní dynamice výrazných typů osobnosti. Typ: schizoidní, depresivní, nutkavý, hysterický – portréty jednotlivých typů v lásce, agresi, ve vývoji a perspektivách. Projevy jednotlivých typů v písmu a ukázky jednotlivých typů.

Cena: 1.200,- Kč. Přihlašovací e-mail s Vaším jménem a rokem ukončení Základního studia posílejte na: svetlafrancova@seznam.cz. Do předmětu prosím vepište: Seminář RIEMANN.

VYTVÁŘENÍ GRAFOLOGICKÉHO PORTRÉTU

Téma je určeno všem, kteří by rádi porozuměli základním principům pro psaní závěrečné zprávy pro klienta. Tyto zásady jsou zpravidla pro laika nepostřehnutelné, ale chybí-li, stává se posudek sterilní, plochý, pro klienta méně užitečný, někdy i ohrožující.

 • Co a jak sdělovat: informace zaměřená na „problém klienta“ vs. porozumění vnitřnímu světu klienta
 • Poradenský přístup – orientace dle zakázky klienta
 • Nezdařilý rozbor – analýza: chyby ve struktuře osobnosti i jazyce, nezralé postoje vůči klientovi
 • Rozbor rukopisu skutečné zakázky – s důrazem na:
 • způsob prožívání – ústřední vztah mezi sebepojetím a zážitkem (Rogers)
 • porozumění výrazu písma jako sebeprojevu, výzvě a vztahu (Schulz von Thun)
 • rozvinutí výchozí charakteristiky do výstižného výkladu struktury osobnosti
 • postoj vůči klientovi – nezbytné podmínky pro vytváření portrétu
 • Nácvik sestavování grafologického portrétu s důrazem na citlivé a zároveň pravdivé a přesné vystižení osobnosti
 • Závěrečný posudek – pro studenty k dispozici v písemné formě – analýza, dotazy, diskuze

Cena: 1. 200,- Kč, přihlašovací e-mail s Vaším jménem a rokem ukončení Základního studia zasílejte na adresu: svetlafrancova@seznam.cz. Do předmětu prosím vepište: Seminář PORTRÉT.

TYPOLOGIE KAREN HORNEYOVÉ        

Úvod do propracovaného systému představitelky neoanalýzy K. Horneyové, která nabízí zásadní a neotřelé psychologické vhledy. Jak fungujeme v rámci zdravého přirozeného vývoje a co se mění v neuróze? Horneyová nás učí rozlišovat dva kvalitativně odlišné vnitřní procesy: sebeidealizaci a seberealizaci. Představíme si také její plasticky popsanou typologii: sebezapírající, expanzívní a rezignující typ a jak se projevují v písmu.

Cena: 1. 200,- Kč, přihlašovací e-mail s Vaším jménem a rokem ukončení Základního studia zasílejte na adresu: svetlafrancova@seznam.cz. Do předmětu prosím vepište: Seminář HORNEYOVÁ.

ROZHOVOR S KLIENTEM        

Jak sjednat zakázku. Přednosti a nevýhody předávání rozboru písma formou poradenského rozhovoru. Způsob vedení rozhovoru s klientem – rozdíly mezi běžnou komunikací a profesionálně vedeným rozhovorem. Techniky aktivního naslouchání, komunikace dle Schulze von Thuna, nenásilná komunikace dle Rosenberga. Praktický nácvik uvedených technik.

Cena: 1. 200,- Kč. Přihlašovací e-mail s Vaším jménem a rokem ukončení Základního studia posílejte na adresu: svetlafrancova@seznam.cz. Do předmětu prosím vepište: Seminář ROZHOVOR S KLIENTEM.

III. Závěrečné studium – INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE – práce v supervizi

Formou individuálních konzultací se absolventi základního studia učí, jak samostatně zpracovat rukopis a sestavit psychologický portrét osobnosti v různých oblastech. Zpětná vazba lektora, v nehodnotící a empatické atmosféře, je způsob, jak efektivně završit dosavadní znalosti a uplatnit je při psaní závěrečných zpráv pro zadavatele posudků na profesionální úrovni.

Po dosažení požadované úrovně rozborů písma (odborné grafologické, psychologické i stylistické) získá absolvent Osvědčení o absolvování závěrečné části studia s počtem samostatně zpracovaných rozborů a s doporučením k Závěrečné zkoušce u České grafologické komory.

Nevybrali jste si z naší nabídky kurzů?

Připravíme pro Vás kurz PSYCHOLOGIE PÍSMA „NA MÍRU“ nebo PŘEDNÁŠKU či SEMINÁŘ podle Vašich požadavků a možností.

Ceny kurzů a slevy

 • I. Základní studium – SEBEPOZNÁNÍ a VZTAHY: 5. 900,- Kč / modul
  Sleva 10% při platbě za všechny 3 moduly najednou – tedy celkem 15.930,- Kč.
 • II. Navazující studium – ATELIÉR: 5.900,- Kč 
  Sleva 10% při platbě za všechny 3 moduly najednou – tedy celkem 15.930,- Kč.
 • III. Závěrečné studium – INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE:
  600,- Kč/h  individuální konzultace – osobníon-line (Skype, Zoom) a písemná e-mailová. Standardní čas je 60 min. Pokud by bylo nutné jej překročit, lektorka se dohodne se studentem na případném prodloužení doby konzultace.
 • PSYCHOLOGIE PÍSMA „NA MÍRU“: cena dle dohody se zadavatelem.