Studium

Třístupňové studium

I. Základní studium – SEBEPOZNÁNÍ A VZTAHY

 • Celkový rozsah: 3 výukové moduly A, B, C rozložené do 1 školního roku, každý modul má 5 výukových dní, celkem 75 hodin
 • Výuka probíhá kombinovanou formou, kdy se střídá prezenční a distanční on-line způsob výuky
 • Prezenční výuka se koná vždy o sobotách v Praze od 9:30 do 16:15 h, t.j. 5 výukových bloků v každém výukovém dni, výukový blok trvá 60 min., v době od 13:00 do 14:00 h polední přestávka
 • Distanční výuka probíhá on-line na platformě Zoom formou videomeetingu – tj. výuky ve virtuální třídě; ke vstupu není potřebné žádné speciální vybavení, stačí připojení k internetu. Výuka začíná v 8:30 a končí 15:15 (opět 5 výukových bloků), od 12:00 do 13:00 je polední přestávka
 • Dny prezenční a distanční výuky se v jednotlivém modulu střídají v tomto pořadí: P – D – P – D – P – tj. začínáme prezenční výukou v Praze, následuje distanční pomocí počítače, pak další prezenční atd. V jednom modulu se tedy 3 x uvidíme osobně a 2 x se potkáme na živé videovýuce.
 • Součástí výuky jsou i zpracované písemné materiály: rozbory rukopisů, odborné texty – výklad důležitých témat, ev. také audionahrávky (podcasty)
 • Kombinací rozmanitých didaktických metod tak vytváříme prostor pro velmi intenzivní studium pro zájemce, kteří uvažují o profesionálním využití psychologie písma. Zájemci, kteří jsou ke studiu motivováni spíše sebepoznáním a porozuměním v běžných mezilidských vztazích, si mohou intenzitu studia řídit sami podle svých potřeb a možností ve volnějším tempu
 • Noví studenti mohou do výuky přistupovat vždy na začátku nového modulu. Každý modul je celek sám o sobě a má své klíčové psychologické téma, pomocí kterého studenti porozumí interpretaci znaků písma. Postupně si tak vytvářejí mentální mapy, které se s každým dalším modulem více prokreslují. Systém grafologických znaků v písmu vždy v každém modulu probíráme z jiného úhlu pohledu, opakování tak umožní pochopení vzájemných vztahů a souvislostí.
 • Zahájení výuky: modul A začíná v září, modul B v lednu, modul C v dubnu
 • Místo prezenční výuky: Jazyková škola Spěváček, Ke Štvanici 4, Praha 8, učebna je v blízkosti metra C+B Florenc (u autobusového nádraží Florenc, 1 zastávku metrem z Hlavního nádraží), k dispozici kuchyňka. Snadná dostupnost MHD po Praze i meziměstskou dopravou.
 • Po absolvování všech 3 modulů získá účastník Osvědčení o absolvování základní úrovně studia s rozpisem hodin a s probíranými tématy.
 • Termínypřihláška ke studiu
 • Cena

Studijní plán – co vše se naučíte

 • Psychologický přístup k rukopisu: psychologická témata jsou rozvržena do všech tří modulů Základního studia. Každý modul má své hlavní téma, které je probíráno zároveň s jeho aplikací na konkrétní rukopisy. Tento způsob výuky usnadňuje studentům více porozumět pisatelově osobnosti.
  • modul A: ČLOVĚK a jeho POTENCIÁL – humanistická psychologie: Způsob bytí C. Rogerse, Teorie potřeb A. Maslowa, Focusing E. Gendlina, Komunikační typy V. Satirové, Psychická vlastnost jako nehodnotící charakteristika osobnosti
  • modul B: ČLOVĚK a jeho HLUBINA – analytická psychologie: Pojetí a vývoj osobnosti podle C. G. Junga, Falešné já A. Millerové, Lidský růst dle K. Horneyové, Catellovo pojetí pramenné a povrchové vlastnosti, Stresové kontinuum dle Kelemana
  • modul C: PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI – oblasti struktury osobnosti: Vitalita, odolnost a řízení energie, typologie osobnosti – Eysenckova temperamentová, Kretschmerova konstituční typologie, emocionalita a emoční inteligence, vlastnosti myšlení, vlastnosti vůle, sociabilita – vztahy k okolí, sebepojetí – vztah k sobě, doplňující kresebné testy – kresba stromu a kresba postav
 • Grafologický přístup k rukopisu: témata jsou rozvržena do všech tří modulů Základního studia. Každý modul má své hlavní téma, které je procvičováno na cvičných analýzách rukopisů, celkem pracujeme v základním studiu se 70 různými rukopisy. Tento způsob výuky umožňuje propojovat různé úrovně znaků písma.
  • modul A: Celostní přístup k rukopisu
   • Hlavní principy psychologického porozumění výrazu
   • Výraz uchopený celostními grafologickými znaky (dojem z písmového obrazu, pohyb, forma, fixace, rytmus, individuálnost, harmoničnost)
   • Grafologická úskalí a „nástrahy“ a jak s nimi pracovat
   • Limity a možnosti psychologie písma
   • Praktické využití grafologických rozborů
   • Cvičné analýzy rukopisů – práce se 42 ukázkami rukopisů
  • modul B: Analytický přístup k rukopisu
   • První náčrt osobnosti – dynamická esence pramenných vlastností osobnosti
   • Dílčí grafologické znaky měřitelné a popsatelné (velikost, sklon, tlak, vázání atd.)
   • Vztah mezi celostními a dílčími znaky v písmu
   • Jak vyvozovat významy znaků
   • Výrazové a symbolické pojetí rukopisu
   • Výrazové a významové nuance dílčích znaků v kontextu rukopisu
   • Jóga pozornosti
   • Cvičné analýzy – prohlubování analýz z modulu A + práce se 14 novými ukázkami
  • modul C: Zážitkově-poznávací přístup k rukopisu
   • Rozvíjení a kultivace vnímavosti k výrazu
   • Barevná grafologie, přístup Grafoarte® – tvůrčí práce s rukopisem
   • Cvičení na propojování prožitků s intelektuálním poznáním
   • Psychologický kontakt s rukopisem – vcítění a vmyšlení se do písma
   • Ukázka poradenského psychografologického portrétu osobnosti
   • Ukázka personalistického posudku
   • Sebezkušenostní cvičení
   • Cvičné analýzy rukopisů – prohlubování analýz z předchozích modulů + práce se 14 novými ukázkami
 • Praktický přístup k rukopisu – grafologická praxe
  • Četná grafologická cvičení rozborů rukopisů
  • Rozbory skutečných zakázek z praxe (personalistika, osobní poradenství, historie)
  • Konkrétní ukázky grafologických portrétů osobnosti

II. Navazující studium – ATELIÉR – cyklus kazuistických seminářů

 • Celkový rozsah: 3 výukové moduly A, B, C rozložené do 1 školního roku, každý modul má 5 výukových dní, celkem 75 hodin
 • Dle možností a potřeb studentů je možné uspořádat výuku buď jako kombinaci prezenční a distanční formy (střídání v rytmu D – P – D – P – D) nebo celý modul distanční formou (on-line videomeeting na Zoomu)
 • Prezenční výuka by se konala vždy v sobotu v Praze od 9:30 do 16:15 h, t.j. 5 výukových hodin v každém výukovém dni, výuková hodina trvá 60 min., v době od 13:00 do 14:00 h polední přestávka
 • Distanční výuka se koná v době od 8:30 do 15:15 (jako v základním studiu)
 • Zahájení výuky: modul A začíná v září, modul B v lednu, modul C v dubnu.
 • Místo prezenční výuky: Jazyková škola Spěváček, Ke Štvanici 4, Praha 8, učebna je v blízkosti metra C+B Florenc (u autobusového nádraží Florenc, 1 zastávku metrem z Hlavního nádraží), k dispozici kuchyňka. Snadná dostupnost MHD po Praze i meziměstskou dopravou.
 • Po absolvování všech 3 modulů získá účastník Osvědčení o absolvování navazující úrovně studia s rozpisem hodin a počtem zpracovaných kazuistik.
 • Termínypřihláška ke studiu
 • Cena

Navazující studium je určeno

 • Absolventům základního studia, kteří se chtějí psychologii písma dále věnovat, prohlubovat své znalosti a dovednosti, nebo se profesionalizovat.
 • Studentům, kteří mají základní studium delší čas za sebou, a rádi by si psychologii písma znovu „oživili“ a udržovali si „grafologickou kondici

Obsah studia

 • Pracujeme se skutečnými zakázkami z poradenské a personalistické praxe. Jednotlivými kazuistikami Vás provedeme od začátku až do konce. Důkladně spolu projdeme všemi etapami práce s písmem. Procvičíme celostní a dílčí grafologické znaky. Získáme další zkušenosti, jak vytvářet portrét pisatelovy osobnosti. K prostudování a podrobné analýze budou závěrečné portréty/personalistické posudky. A v neposlední řadě se těšíme na příjemné chvíle ve skupině, kterou spojuje společný zájem o rozmanitá tajemství lidských duší

Součástí výuky v Ateliéru jsou nově i důležitá téma, která rozšiřují možnosti práce s rukopisem. Absolventi Základního studia i Ateliéru z minulých let se mohou hlásit na vybraná témata, která jsou prezentována ve formě jednodenních odborných seminářů:

PERSONALISTIKA   lektorka Helena Baková      

Druhy personalistických zakázek. Tématická strukturace personalistických rozborů. Grafologická etika a filtr informací. Cvičné rozbory. Rozbor zakázky z praxe – výběrové řízení na pozici hlavní sestry v nemocnici.

Cena: 950,- Kč, přihlašovací e-mail s Vaším jménem a rokem ukončení Základního studia zasílejte na adresu: graphea@seznam.cz. Do předmětu prosím vepište: Seminář PERSONALISTIKA. Termín bude upřesněn.

RIEMANNOVA TYPOLOGIE   lektorka Světla Francová      

Prakticky využitelný způsob, jak rozvíjet psychologické myšlení a prohlubovat porozumění vnitřní dynamice výrazných typů osobnosti. Typ: schizoidní, depresivní, nutkavý, hysterický – portréty jednotlivých typů v lásce, agresi, ve vývoji a perspektivách. Projevy jednotlivých typů v písmu a ukázky jednotlivých typů.

Cena: 950,- Kč. Přihlašovací e-mail s Vaším jménem a rokem ukončení Základního studia posílejte na: svetlafrancova@seznam.cz. Do předmětu prosím vepište: Seminář RIEMANN. Termín bude upřesněn.

ROZHOVOR S KLIENTEM   lektorka Světla Francová       

Jak sjednat zakázku. Přednosti a nevýhody předávání rozboru písma formou expertního rozhovoru. Způsob vedení rozhovoru s klientem – rozdíly mezi běžnou komunikací a poradenským rozhovorem. Techniky aktivního naslouchání, komunikace dle Schulze von Thuna, nenásilná komunikace dle Rosenberga. Praktický nácvik uvedených technik.

Cena: 950,- Kč. Přihlašovací e-mail s Vaším jménem a rokem ukončení Základního studia posílejte na adresu: svetlafrancova@seznam.cz. Do předmětu prosím vepište: Seminář ROZHOVOR S KLIENTEM. Termín bude upřesněn.

III. Závěrečné studium – INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE – práce v supervizi

Formou individuálních konzultací se absolventi základního studia učí, jak samostatně zpracovat rukopis a sestavit psychologický portrét osobnosti v různých oblastech. Zpětná vazba lektora, v nehodnotící a empatické atmosféře, je způsob, jak efektivně završit dosavadní znalosti a uplatnit je při psaní závěrečných zpráv pro zadavatele posudků na profesionální úrovni.

Po dosažení požadované úrovně rozborů písma (odborné grafologické, psychologické i stylistické) získá absolvent Osvědčení o absolvování závěrečné části studia s počtem samostatně zpracovaných rozborů a s doporučením k Závěrečné zkoušce u České grafologické komory.

Nevybrali jste si z naší nabídky kurzů?

Připravíme pro Vás kurz PSYCHOLOGIE PÍSMA „NA MÍRU“ nebo PŘEDNÁŠKU či SEMINÁŘ podle Vašich požadavků a možností.

Ceny kurzů a slevy

 • I. Základní studium – SEBEPOZNÁNÍ a VZTAHY: 4.800,- Kč/modul
  Sleva 10% při platbě za všechny 3 moduly najednou.
 • II. Navazující studium – ATELIÉR: 5.200,- Kč/modul – při včasné platbě do 11. 9. 2020, poté 6.200,-/modul
  Sleva 10% při platbě za všechny 3 moduly najednou.
 • III. Závěrečné studium – INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE:
  600,- Kč/ individuální konzultaci – osobní či on-line (Skype, Zoom)
  750,- Kč/ individuální konzultaci – písemnou e-mailovou
 • PSYCHOLOGIE PÍSMA „NA MÍRU“: cena dle dohody se zadavatelem.